Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: Người viết thư phản đối việc khai thác kim loại ở Hạt Marathon

Kính gửi ban biên tập, tôi viết thư phản đối mỏ do Green Light Metals ở Hạt Marathon đề xuất. Khai thác kim loại trong lưu vực của chúng tôi là một ý tưởng rất tồi. Mọi mỏ thuộc loại do Green Light Metals đề xuất đều gây ô nhiễm nước ngầm, bất kể tuyên bố về độ an toàn của chúng. Green Light Metals là một công ty của Canada, được thành lập […]