Được đăng trongTin tức

Đồng hồ báo bão mùa đông được cấp cho Hạt Marathon

WAUSAU PILOT VÀ ĐÁNH GIÁ Một chiếc đồng hồ báo bão mùa đông đã được cấp cho hầu hết các vùng trung tâm Wisconsin bao gồm cả Hạt Marathon, có hiệu lực từ cuối Thứ Tư đến chiều Thứ Năm. Có thể có mưa hỗn hợp lớn với tổng lượng tuyết tích tụ từ 4 đến 6 inch, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Khoảng một phần mười inch băng là […]